Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Vabaühenduste sündmused Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise perioodil

Eesti oli esimest korda EL Nõukogu eesistuja 2017. aasta juulist detsembrini. Eesistuja juhib nõukogu tööd ehk suunab 28 liikmesriiki ühiste otsuste poole, mis mõjutavad enam kui 500 miljoni inimese heaolu ja turvalisust. Eestis toimus eesistumise ajal sadu üritusi, sealhulgas Eesti vabaühenduste osalusega ja nende eestvedamisel.

KÜSK ja Riigikantselei toetasid 2016. aasta lõpus toimunud konkursiga kaheksa Eesti vabaühenduse poolt korraldatavat rahvusvahelist sündmust, mis on osa eesistumise programmist.

Toimunud konkursi lehele koos selle dokumentide ja materjalidega pääseb siit.

Toetust saanud projektid ei olnud pelgalt ühekordsed sündmused, vaid pikemaaegsed protsessid vastavates valdkondades muutuste loomiseks. Need lahkasid näiteks digiarengut, energiapoliitikat ja idapartnerlust, aga ka tööta ja haridusteelt kõrvale jäänud noorte olukorda, erivajadusega inimeste takistusi igapäevaelus ning kodanikuruumi hõrenemist.
 

Model European Union Tallinn 2017

Toimus 22.-29.07.2017 Tallinnas MTÜ Euroopa Maja eestvedamisel.Model European Union (MEU) Tallinn/Tbilisi 2017 on Euroopa Liidu ja Gruusia tudengite ühisprojekt, mille sisuks on Euroopa Liidus oluliste küsimuste arutamine ning mudel Euroopa Liidu sündmuse formaadi viimine Gruusiasse. Tegemist on 18-26 aastastele noortele mõeldud haridusliku konverentsi formaadiga, kaasab noori Euroopa Liidu teemalistesse aruteludesse selleks, et tagada nende huvitatus ja kursisolek Euroopa Liidu oluliste otsustuskohtadega, antud aastal Eesti eesistumisele prioriteetsetes küsimustes.

Tallinnas toimub nädala kestev simulatsioon, kus noored matkivad Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni tööd. Erinevates rollides osaleb 100 noort. Enamus neist tulevad Euroopa Liidu liikmesriikidest, ent vähemalt 5 Gruusiast, kus peaks hiljemalt 2018. aastal toimuma MEU Tbilisi. Gruusia noored kaasatakse korraldusprotsessi ning nendega viiakse sündmuse jooksul läbi mitmeid kohtumisi, mille sisuks on MEU Tbilisi konverentsi asutamisega seonduv.

Esimene MEU toimus 2007. aastal Strasbourgis (http://www.meu-strasbourg.org), Tallinnas toimus 2012. aastal esimene MEU väljaspool Strasbourgi. Nelja aasta jooksul on MEU konverentsid paljudes Euroopa linnades: Granada, Zagreb, Madrid, Varssavi, Viin, Trento, Mainz, Ain Shams, Brüssel. Nende sündmuste katusorganisatsiooniks on Bringing Europeans Together Association (http://www.beta-europe.org).

Rohkem infot sündmuse kodulehelt ja Facebookist.
 

ÜPP 2020. Jätkusuutlikuma põllumajanduse poole

Toimus 01.-02.09.2017 Tallinnas SA Eestimaa Looduse Fond eestvedamisel.Projekti eesmärgiks on tagada tasakaalustatud diskussioon 2020. aasta järgse EL Ühise Põllumajanduspoliitika (ÜPP) teemal, et pikemas perspektiivis jõuda uuel perioodil tasakaalustatuma ja keskkonnasõbralikuma ÜPP-ni. Projekt toetab Eesti ja EL kodanikuühenduste (keskkonna-, põllumajanduse- ja maaelu arendamisega tegelevad organisatsioonid) tihedama koostöövõrgustiku väljakujunemist, milles sõnastatakse ÜPP osas ühised seisukohad ja tehakse protsessi kohta info avalikkusele kättesaadavaks. Tänane ÜPP on ulatusliku negatiivse keskkonnamõjuga ning vajab reformi. VVOde tõhus osalemine diskussioonis võimaldaks selgemini näha kõiki keskkonnale ja põllumajandustootjatele avalduvaid positiivseid ja negatiivseid aspekte.

Projekti käigus korraldatakse Eesti EL eesistumise perioodil konverents, millel osalevad Eesti ja EL keskkonnaorganisatsioonid, põllumajandustootjad ja vastavate valdkondade ametnikud. Tegevuste ajakava järgib Komisjoni plaanitud ajakava, mis praeguse info kohaselt tipneb Eesti EL eesistumise ajal ÜPP teemal valge paberi väljastamisega 2017. a sügisel. Enne ja pärast ürituse toimumist jälgitakse Euroopa Komisjoni tegevusi uue perioodi ÜPP teemal, osaletakse avalikus konsultatsioonis ning mõjude hindamises, võimalusel antakse hinnang Euroopa Komisjoni valgele paberile. Samuti võimaldab tõhusam koostöövõrgustik ka kodanikuühenduste tõhusamat osalust 2020. aasta järgse ÜPP õigusaktide menetlemisel Euroopa Parlamendis ja nõukogus.

Rohkem infot sündmuse kodulehelt.
 

IX Balti elamumajanduse konverents „Parimad elamuvaldkonna praktikad jätkusuutliku elukeskkonna kujundamisel“

Toimus 14.-15.09.2017 Rakveres MTÜ Eesti Korteriühistute Liit eestvedamisel.IX Balti Elamumajanduse Konverents „Parimad elamuvaldkonna praktikad jätkusuutliku elukeskkonna kujundamisel“ toob kokku 120 osalejat Euroopa Liidu riikidest ning Ukrainast ja Valgevenest.

Euroopa elamuorganisatsioonide esindajatele suunatud konverents seab eesmärgiks parimate kogemuste vahetamise inimeste elukeskkonna parandamisel ja elukvaliteedi tõstmisel. Keskseteks teemadeks on elanikkonna enda võimalused kaasa aidata rahvusvahelise kliimakokkuleppega otsustatud EL-i kasvuhoonegaaside heite vähendamisele ning EL-i 2030. aasta energiatõhususe eesmärgi saavutamisele hoonete energiatarbimise vähendamise osas. Konverentsi diskussioonid pakuvad võimaluse arutleda tänaste elukeskkonna parandamise praktikate üle EL-is, tutvustades seejuures Eesti edukat kogemust kortermajade energiatõhususe suurendamisel ning otsides koostöökohti EL-i liikmesriikide elamuorganisatsioonide ja EL-i partnerriikide elamuorganisatsioonide vahel Ukrainast ja Valgevenest. Konverentsil sõnastatakse osalevate ühenduste ühised seisukohad elamuorganisatsioonide rolli kohta  EL-i kliima- ja energiatõhususe eesmärkide saavutamisel. Konverentsile järgneval päeval toimub õppepäev Rakveres, mille käigus tutvutakse piirkonna parimate näidetega hoonete energiatõhususe suurendamisel ja kasvuhoonegaaside heite vähendamisel.

Konverentsi raames toimunud parimate praktikate jagamise ja läbiviidud arutelude tulemusel on Eesti Korteriühistute Liidu eestvedamisel sõnastatud ja avalikkuseni viidud Euroopa elamuorganisatsioonide ühised seisukohad elamu- ja energiatõhususe valdkonna arengute osas, mis saavad üheks aluseks edasisele koostööle ja uute praktikate väljatöötamisele.

Rohkem infot sündmuse kodulehelt.
 

Konverents „Ida ja lääs: kodanikuühiskonnad koostöös“

Toimus 28.-29.09.2017 Tartus Peipsi Koostöö Keskuse eestvedamisel.Projekti keskseks teemaks on arendada aktiivsust ja koostööd EL ja  idanaabrusriikide  kodanikuühiskonna vahel, kes tegutsevad riigi äärealadel, toetades ühiste huvide ja seisukohtade väljaselgitamistja  kaasatust otsustusprotsessidesse ning vastastikust õppimist ja ühist lahenduste leidmist kogukonna probleemidele.

Tegevustena toimub kuni 60 osalisega konverents “EaP Civil society for regional develoment”, keskendudes kohalike ressursside kestliku kasutamise ja sotsiaalse ettevõtluse teemadele. 16 väliskülalist Valgevenest, Gruusiast, Moldovast, Venemaalt, Lätist, Leedust ja Poolast (MTÜd, sotsiaalsed ettevõtjad, hariduse edendajad) valitakse motivatsioonikirjade alusel. Üheskoos arutatakse idapartnerlusriikide kodanikuühiskonna peamistest väljakutsetest, nagu läbipaistvus, info kättesaadavus ja usaldusväärsus, jätkusuutlikkus. Konverentsi ajal pannakse üles näitus tutvustamaks infomaterjalide, toodete  jm kaudu oma piirkondi. Teisel päeval on plaanitud õppereis Tartu- ja Põlvamaale, kus külastatakse kogukonnakeskusi, sotsiaalseid ettevõtteid ning sõlmitakse otsekontakte.

Konverentsi  väljundiks on poliitikakujundajatele esitatavad ühised seisukohad idapartnerluspoliitika tõhustamiseks sihtriikide kodanikuühiskonnas. Tulemuste jätkusuutlikkuse tagab loodav koostöövõrgustik ja töörühmades väljatöötatud ideedest loodavad projektitaotlused. Ilmub ka  2 teemakohast artiklit meedias ja koostatakse elektrooniline infoleht koos video- ja fotomaterjaliga. Projekt aitab tugevdada EL rolli, samuti stabiilsust ja julgeolekut EL idapiiril.

Rohkem infot sündmuse kodulehelt.
 

Euroopa Ligipääsetavuse Akti edasine ellurakendamine EL nõukogu Eesti eesistumise raames.

Toimus 6.-7. oktoobril Tallinnas ja Narvas Eesti Puuetega Inimeste Koja eestvedamisel.Projekt keskendub EL-i algatusele Euroopa Ligipääsetavuse Akt (European Accessibility Act), mis tagab puuetega inimestele parema ligipääsu toodetele ja teenustele. Algatuse EL nõukogus vastuvõtmine ja seejärel ületoomine liikmesriigi seadusandlusse ja algatuse edasiviimine Eesti EL nõukogu eesistumise raames vajab väga palju tähelepanu, kuid on seotud ka uute innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtu võimalustega. Soovime projekti raames toetada EL nõukogu Eesti eesistumise tegevusi ning viia Eestis läbi seminari, mis kaasab Euroopa puuetega inimeste liikumise võtmepersoone ning tooks jõuliselt esile võimalused, mida Ligipääsetavuse Akti ellurakendamine Euroopa Liidule pakub.

EL mitmete liikmesriikide puuetega inimeste juhtide osalusega seminar on kavas läbi viia Narvas, keskendudes innovaatilistele lahendusele, mille osas Eesti on esirinnas, kuid toonitades ka vajadust arendada ligipääsetavust ning kaasavat ühiskonda kõikjal EL liikmesriikides, mitte ainult pealinnapiirkonnas. Projekti tegevusi koordineeritakse jooksvalt Eesti ametiasutustega, mis on tihedalt valdkonnaga seotud - Sotsiaalministeerium ja Majandus- ja Kommunikatsooniministeerium. Projekti sisuline tegevus toimub kogu eesistumisperioodi jooksul, alates kohe eesistumise algusest, kui Tallinnas toimub seminari tegevkorralduskomitee koosolek.

Rohkem infot sündmuse kohta epikoda@epikoda.ee

Digihumanitaaria konverents „Avatud litsentsid, avatud sisu ning avaandmed digihumanitaaria arendamise võimalusena“.

Toimus 2.-3.11.2017 Eesti Rahva Muuseumis MTÜ Wikimedia Eesti eestvedamisel.Viiendal digihumanitaaria konverentsil jätkatakse Eesti digihumanitaaria konverentside traditsiooni, kuid käsitletakse ka avatud litsente, avatud sisu ja avatud andmeid. Seoses Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega pööratakse konverentsil põhitähelepanu avatud litsentsidele, avatud sisule ning avaandmetele, mis avardab olulises ulatuses võimalusi kohalike digihumanitaaria tegevuste rahvusvahelise mõõtme ning tähelepanuväärsuse ulatuslikuks kasvatamiseks.

Rahvusvahelised uuringud on näidanud, et digiteeritud ressursside kinnihoidmine ja nende kasutamise tasustamine ei tooda mäluasutustele märgatavat omatulu ning avatud kasutusel ja taaskasutuse võimaldamisel on oluline roll laiema avalikkuse teadlikkuse parandamisel kõnealustest ressurssidest, aga ka neid haldavast mäluasutusest ning valdkonnast laiemalt. Seda nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Lisaks muudavad avatud ressursid hõlpsamaks ainesega seotud uurimistöö tegemise. Konverents on pühendatud just nende teemadega seotud ettekannetele, tegelikele näidetele ja aruteludele, et hoogustada avatud litsentside, avatud sisu ning avaandmete ulatuslikumat kasutamist Eestis.

Rohkem infot sündmuse kodulehelt.
 

Konverents „Kogukonnagarantii“

Toimus 9.11.2017 Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse eestvedamisel.Projekti eesmärk on tõsta rahvusvahelisel tasandil esile noortevaldkonna ja kodanikuühiskonna väärtus ja võimalused ühiskonna valupunkti - noored, kes ei õpi ega tööta - toetamisel.  Tegevuse tulemusel tuntakse ühiskonna haavatavama sihtrühma toetamisel  kogukonnatöö ja noorsootöö väärtusi ja võimalusi ning seeläbi on pakutav tugi efektiivsem ja erinevaid osapooli kaasav. Projekti eesmärk toetab „Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019“ alasuuna Haridus ja noored fookust- hariduse, koolituse ja elukestva õppe keskne roll inimeste tööalase konkurentsivõime suurendamisel.

Mõttetalgute ja konverentsi “Kogukonnagarantii” keskmes on noorte, kes ei õpi ega tööta, toetamise head praktikad ja lahendused, mis on ellu viidud või kutsutud noortevaldkonna kolmanda sektori poolt. Arutatakse ühiste väljakutsete teemal nagu näiteks ekspertide kompetents, koolitusvajadused ja riikide seadustest tulenevad erisused noorte toetamisel. Iga riik esitleb oma näiteid, toimuvad õpitoad, kus võimalik minna teemaga süvitsi, et õppida teineteise kogemustest. Konverentsi ja sellele eelneval mõttetalgul valmib ühisplaan, kuidas NEET-staatusega noori ühiselt paremini toetada (võrgustiku kompetents) ja kuidas hoida erinevaid riike teineteise tegevustega kursis (ühisinfoväli). Koostöö plaanid pannakse paika aastani 2019.

Rohkem infot sündmuse kodulehelt.
 

Foorum kodanikuruumist ja koostöökava kodanikuruumi hoidmiseks Euroopa Liidus

Toimus 16. novembril Tallinnas Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu eestvedamisel.


 
Projekti eesmärk on tõsta teiste teemade kõrval Eesti EL Nõukogu eesistumise fookusesse kodanikuühiskonna rolli ühiskondlikule diskussioonile ärgitava arutelu eestvedajana. Selleks tehakse koostööd Euroopa riikide vabakonna katusorganisatsioonidega, kellega jagatakse kogemusi edukamatest ja mõjusamatest valvekoera-algatustest ning populismi, vihakõne ja polariseerumist ennetavatest ja vähendavatest tegevustest. Koostöö eesmärk on ka tugevdada ühist vabakonna infovälja ning parandada dialoogi kodanikuruumi kaitsmiseks Euroopa institutsioonide ning üle-Euroopaliste kodanikuühiskonna võrgustikega.

Novembri lõpus toimub Eestis Foorum kodanikuruumi teemal, kus lisaks Eesti vabaühendustele osalevad vabakonna eestkõnelejad teistestki Euroopa riikidest. Valmib tegevusplaan, mis toob kokku erinevate riikide ja institutsioonide algatused ning võimestab neid, et neil oleks enam mõju. Plaanis on katsetada koostöö koordineerimist eesistumise triodena, et jätkata teemaarendust EL Nõukogu eesistumiste raames aastatel 2017-2020.

Rohkem infot sündmuse lehelt.