Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

2017. aasta vabaühenduste majandusliku elujõulisuse arenguhüppe taotlusvoor (tähtaeg 1.06.2017)

Aktuaalne

Vormide täitmisel tekkivate tehniliste probleemide korral (nt. vabavaraliste programmide ühilduvusprobleemid) palun võtke ühendust aadressil henri@kysk.ee.

Vooru eesmärk ja võimalused

Toetame projekte, mis keskenduvad vabaühenduse majandusliku elujõulisuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel olulise arenguhüppe. Projekti tulemusena peab olema näha, kuidas läbi finantsvõimekuse kasvu suudab ühing paremini oma eesmärke saavutada, mille hindamiseks/mõõtmiseks on projektis seatud konkreetsed indikaatorid.
 
See, milliste majanduslikku elujõulisust suurendavate võimekuste arendamisele projektis keskendutakse, on taotleja enda otsustada. Tuge saab küsida näiteks oma finantsvõimekuse arendamiseks, mis võib tähendada teenuse osutamise/toote pakkumisega alustamist ja ka edasiarendamist.  Samuti sobivad projektid, mis keskenduvad annetuste kogumise ja tulu teenimise läbimõtlemisele ja käimalükkmisele. Vooru raames on võimalik ka erinevates finantside suurendamise teemades ennast täiendada (nt finantsjuhtimise koolitused), luua süsteeme rahaasjade paremaks haldamiseks jne.
 
Enne taotlemist tuleb vabaühendusel teha põhjalik analüüs arenguvajadustest ja kokkuvõtte sellest peab ära tooma taotlusvormis. Arenguvajaduste analüüsist peaks muu hulgas tulema välja, miks on ühingu jaoks oluline tegeleda just finantsvõimekusega.
 
Toetusi anname kokku kuni 280 000 eurot (piirkondlikele ühingutele 145 000 ja üleriigilistele/rahvusvaheliselt tegutsejatele 135 000 eurot). Toetust saavad küsida
  • piirkondlikult tegutsevad ühingud kuni 12 000 eurot projekti kohta,
  • üleriigiliselt ja rahvusvaheliselt tegutsevad ühingud kuni 15 000 eurot projekti kohta.
Taotluste hindamisel hinnatakse piirkondlikult tegutsevate ühingute taotlused eraldi üleriigiliselt ja rahvusvaheliselt tegutsevate ühingute taotlustest.
 

Taotlemise tingimused ja vormid

Toetust saab taotleda vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all. Ei toetata taotlejaid, kes on toetust saanud KÜSKi 2016. aasta teenuste osutamise ja toodete pakkumise võimekuse tõstmise voorust (TE16) ja 2017. aasta esimesest arenguhüppe taotlusvoorust (AH17).

Erinevalt aasta esimesest arenguhüppe voorust toetame sel korral soetusi, investeeringuid, ehitus- ja remonditöid, kui need aitavad otseselt kaasa
projekti eesmärgi saavutamisele. Ehitus- ja remonditööde ning vähemalt 200-euroste vahendite soetuste puhul võib taotleja omafinantseering olla ainult rahaline panus ja peab moodustama minimaalselt 30% iga sellise kulu maksumusest. Kõigis teistes kulugruppides kajastatud kulude puhul võib taotleja omafinantseering olla samuti vaid rahaline ja peab moodustama vähemalt 5% projekti kogueelarvest. 


2017. aasta vooru tingimused, taotlusvormid ja juhis projekti ettevalmistamiseks ja vormistamiseks:

 

Oma projekti kvaliteetsust ja taotlusvooru tingimustele vastavust saab hinnata iseseisvalt projektide hindamiskriteeriumite tabeli abil.
 
 
Ootame taotlusi hiljemalt 1. juuniks 2017 kell 15.00 kas digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital kontorisse (allkirjastamata koopia tuleb lisaks saata e-postiga) aadressil Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn.

Projekti saab ellu viia ajavahemikul 1. september 2017 – 31. oktoober 2018. Et oleks võimalik hinnata projekti tulemusi, eeldame, et projekt kestab vähemalt 8 kuud.

Nõustamine ja projektiabi

Soovitame ühingutel projekti edukamaks elluviimiseks kaasata väljastpoolt vabaühendust konsultandi/mentori, kes ühingut kogu projektiperioodi jooksul nõustab, kellega arutada tegevuste tulemusi, analüüsida organisatsiooni arengut nii projekti vältel kui selle lõpus ning planeerida edasisi samme uue arengutaseme hoidmiseks. Kaasata võib konsultante nii meie poolt loodud andmebaasist kui ühingu enda äranägemise järgi. Konsultandi kaasamisega seotud kulud võivad olla osaks projekti eelarvest. Kui ühing sellist välist vaadet ja abi ei vaja, peab seda põhjendama taotlusvormis.  

Enne projekti elluviimist aitavad teil aga ilma tasu küsimata plaane paremini läbi mõelda ja taotlust koostada maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste  konsultandid, kelle kontaktid leiad siit.


 

Infopäevad, koolitused ja ühingu analüüsi abimaterjalid

Vooru tutvustamiseks korraldasime Tallinnas ja Tartus kaks infopäeva märtsis. Infopäevade slaidid saad siit:
 

Märtsis ja aprillis toimus viis inspiratsioonipäeva, et jagada praktilisi teadmisi majandusliku elujõulisuse arendamise teemadel enne projektide esitamist. 


Oma organisatsiooni arenguvajaduste kaardistamisel ja ühingu arengu kavandamisel soovitame
  • lugeda EMSLi poolt välja antud head ja selget käsiraamatut „Organisatsiooni arendamine“(eesti keeles)  ja vene keeles; 
  • võtta ette McKinsey võimekuse hindamise tööriist ja hinnata selle abil oma organisatsiooni seisu ja arenguvajadusi, planeerida neist lähtuvalt muutusi ning jälgida nende õnnestumist. Pelgalt ühekordse läbitöötamise asemel on soovituslik  kasutada seda süstemaatiliselt ka edaspidi. Tööriista on eesti keelde tõlkinud ja teistele kasutusse andnud Heateo SA.
Taotlusvormi esimeses osas küsitud eesmärkide mõõtmise indikaatoreid võib aidata sõnastada Maailmamuutjad.ee lehelt pärinev tööriist „Vajadus- ja tulemusindikaatorite nimekiri", mille leiate siit. Sel juhul võite taotlusvormis ka viidata, et eeltöö raames just nimetatud tabelit kasutasite. Juhul kui tunnete tööriista vastu huvi, kuid jääte selle kasutamisega hätta, siis võite võtta ühendust Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga (jaan@sev.ee), kes on nõus teid tööriista kasutamisel juhendama. Loomulikult tasub projektitaotluse kirjutamise käigus koostada Maailmamuutjad.ee lehel ka tervikraporti oma organisatsiooni kohta.
 
Ühtlasi võib inspiratsiooniks vaadata, kes ja kuidas end eelmistel aastatel selles voorus arendanud on. Seda näed meie toetatud projektide lehelt vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoorude alt aastatel 2014, 2015 ja 2016. Et teiste kogemustest veelgi rohkem õppida, soovitame visata pilk peale eelmistesse arenguhüppe voorudesse esitatud taotluste analüüsile.


Lisainfo:

     Mariliis Saaret
     Koordinaator

     - Taotlusvoorud
     - NULA inkubaator

     655 6423; 5667 0244
     Mariliis.Saaret[ät]kysk.ee