Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor 2016 (tähtaeg 02.02.2016)


AKTUAALNE:
Aruande vormid

Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel olulise arenguhüppe.

Toetuse taotlemise eelduseks on vabaühenduse analüüs oma ühenduse arenguvajadustest (millest sõltub tegevusvõimekus), kokkuvõte kajastatakse taotluses. Eneseanalüüs peab olema organisatsiooni terviklikult käsitlev ning tulevikku vaatav, sihiks organisatsiooni põhikirjaliste eesmärkide kõige efektiivsem ja operatiivsem saavutamine, et toimida professionaalselt ja tõhusalt.

Kas projektiga arendatakse ühte võimekust või mitut, on taotleja otsustada. Ootame taotlusvormis põhjendusi ja tegevuskava valitud võimekus(t)ega tegelemiseks.

Toetust saab taotleda vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all. Taotlema on oodatud nii piirkondlikult, üleriigiliselt kui rahvusvaheliselt tegutsevad vabaühendused. Ei toetata taotlejaid, kes taotlemise hetkel on ellu viimas KÜSKi toel eelmist arenguhüppe taotlusvooru (AH15) projekti.

Toetust saab küsida kuni 12 000 eurot projekti kohta. Kokku on voorus jagada 300 000 eurot (180 000 eurot piirkondlike ühenduste projektide ja 120 000 üleriigiliste ning rahvusvaheliste ühenduste projektide toetuseks).
NB! Lisainfo omafinantseeringu kohta: ehitus- ja remonditööde ning vähemalt 200-euroste vahendite soetuse puhul eeldame minimaalselt 30% rahalist omafinantseeringut iga kulu kohta. Kõigi teiste kulude puhul kokku peab taotleja panustama vähemalt 10% omafinantseeringut, millest minimaalselt pool rahalisena.

Projekti saab ellu viia ajavahemikul 1. mai 2016 – 31. mai 2017. Et oleks võimalik hinnata projekti tulemusi, eeldame, et projekt kestab vähemalt 8 kuud.

Soovitame projekti elluviimisesse kaasata eksperte/konsultante, kes ühingut projektiperioodi jooksul sisuliste tegevuste läbiviimisel ja planeerimisel nõustavad saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet ning hindamaks projekti tegelikku mõju ühingu võimekuse kasvule. Kaasata võib eksperte nii meie poolt loodud andmebaasist kui mujalt. 

Kui teil on vaja abi projekti enese koostamisega, on mõistlik küsida nõu aga hoopis vabaühenduste konsultantidelt maakondlikes arenduskeskusteswww.arenduskeskused.ee/et/kodanikuuhiskond

Ootame taotlusi hiljemalt 2. veebruariks 2016 kell 15.00 kas digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital kontorisse (allkirjastamata koopia tuleb lisaks saata e-postiga) aadressil Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn.

2016. aasta vooru tingimused ja taotlusvormid:

Oma projekti kvaliteetsust ja taotlusvooru tingimustele vastavust saab hinnata iseseisvalt projektide hindamiskriteeriumite tabeli abil.

(juba toimunud) infopäevade slaidimaterjal:

Oma organisatsiooni arenguvajaduste kaardistamisel ja ühingu arengu kavandamisel soovitame:
  • Võtta ette McKinsey võimekuse hindamise tööriist ja hinnata selle abil oma organisatsiooni seisu ja arenguvajadusi, planeerida neist lähtuvalt muutusi ning jälgida nende õnnestumist. Pelgalt ühekordse läbitöötamise asemel on soovituslik  kasutada seda süstemaatiliselt ka edaspidi. Tööriista on eesti keelde tõlkinud ja teistele lahkelt kasutusse andnud Heateo SA.
  • Põhjalikuma kodutööna lugeda EMSLi poolt välja antud head ja selget käsiraamatut „Organisatsiooni arendamine“(eesti keeles)  ja vene keeles. 
  • Lugeda Hea Kodaniku 2015. a. talvenumbrit, mis on täis kasulikke artikleid ja mõtteid vabaühenduste arendamise teemadel. Kindalsti soovitame lugeda kaanelugu, mis on KÜSKi poolt kirjutatud ja annab soovitusi arenguhüpete tegemiseks lähtuvalt varasemate aastate taotlustest.
Inspiratiooniks võib vaadata, kes ja kuidas end eelmistel aastatel selles voorus arendanud on. Seda näed meie toetatud projektide lehelt vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoorude alt aastatel 2015 ja 2014. Et teiste kogemustest veelgi rohkem õppida, soovitame visata pilk peale eelmistesse arenguhüppe voorudesse esitatud taotluste analüüsile.


Lisainfo:
Mari-Liis Dolenko, tel 655 64 23, e-post: mariliis@kysk.ee
Katrin Barnabas, tel 656 04 69, e-post: katrin@kysk.ee