Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav 2019. aasta taotlusvoor (tähtajad 04.02.2019 ja 03.06.2019)KÜSKi uued valikud ja nende taust


Järgmine aasta saab KÜSKi jaoks olema jälle eriline. Oleme arutanud KÜSKi nõukogus valikuid, mis teha tuleb seoses sellega, et vabaühenduste ootused meile suurenevad, kuid kodanikuühiskonda panustamise raha hulk on KÜSKis läbi 10 aasta samaks jäänud. Selleks, et saavutada selgemat ja suuremat vabaühenduste ja nende tegevuse mõju ühiskonnas, peame me tulema ühingutele rohkem appi juba nende varasemas arenguetapis. Oleme otsustanud rohkem kaasa aidata ühingute eneseanalüüsile ja arenguplaanide väljatöötamisele, sotsiaalse ettevõtlusega tegutsemisega alustamisele. Sest kui sa tead, mis on sinu arengukohad ning tead ka parimaid viise, kuidas kiiresti ja jõudsalt järgmisele arenguastmele jõuda, siis on potentsiaal oma sihtrühma jaoks vajalikul moel olemas olla ka oluliselt suurem.

Seetõttu on meil 2019. aastal vabaühendustele lisaks pakkuda 2 vooru, millest saab toetust küsida just arenguhüppe ning sotsiaalse ettevõtlusega alustamise ettevalmistusele – nii enese- kui sihtrühma analüüsiks ning võimalikult hea ja mõjusa arenguhüppe või teenuste/toodete osutamise plaani välja töötamiseks.

Toetuse saamiseks peavad aga vabaühendused väga selgelt oma olemasolu vajadust põhjendama – miks on teema, millega nad tegelevad, oluline ja miks just see organisatsioon  ja sel viisil on parim seda tegema, sihtrühmale lisaväärtust looma. Sellel saab toetuste otsustamisel olema edaspidi palju suurem roll. Edaspidi ei erista me hindamisel ka üleriigilisi ja piirkondlikke ühinguid – kõigil on võrdne võimalus oma mõju kogukonnas, valdkonnas tõendada ja arenguks/teenuse osutamiseks tuge küsida.

Suures plaanis soovime KÜSKis, et meie panus Eesti vabaühenduste arengusse oleks selgem ja mõjusam kui varem.

2019. aasta vabaühenduste võimekuse tõstmisele suunatud taotlusvoorud:
1. Ettevalmistavad voorud, taotlemise tähtaegadega 4. veebruar ja 3. juuni
2. Arenguhüpete ja äriplaanide elluviimise voor, taotlemise tähtajaks september
   

1. Ettevalmistav voor


AKTUAALNE:
Toetust saab taotleda avalikes huvides tegutsev vähemalt üheaastane vabaühendus. Tema tegevuse kohta peab olema veebis võimalik avalikult infot leida. Taotleja ei tohi olla avaliku ega ärisektori valitseva mõju all. Erialaliidud, kutseühingud on edaspidi KÜSKis oodatud taotlejad, ent selgelt peab välja tulema, et toetus läheb nende liitude/ühingute avalikes huvides tehtavate suundade arendamiseks.
Toetust saab küsida tegevusteks, mis viivad kas:
 1. Ühingu enda arenguhüppeks tegevuskava koostamiseni
 2. Laiema ringi avalikes huvides tegutsevate teiste vabaühenduste arendamise kavani (nt arenguprogramm)
 3. Äriplaanini teenuste osutamiseks/teenuste pakkumiseks sihtrühmale
Projekti tulemuseks olev tegevuskava või äriplaan peavad olema koostatud nii ühingu sihtrühma kui ühingu tegevuste ja tulemustega seotud osapooli kaasavalt, koosloomes või teisi ühist arutelu võimaldavaid meetodeid kasutades. Täpsem plaan selleks peab välja tulema taotlusest.

Soovitame projekti kaasata väljastpoolt vabaühendust arengueksperdi, kes on kompetentne ühingu võimekuse analüüsi ja arengu teemadel. Kõrvalpilk ja kompetents võib aidata leida uusi vaatenurki ja ehk nõnda ka kokku panna arengu- ja äriplaane, mis suurema efektiivsuse ja mõju kiiremini tagavad. Eksperdi roll projektis tuleb taotluses konkreetsete tegevustena kirja panna, vajadusel ka kulude kalkulatsioonis arvestada.

Toetussumma piirmäär taotluse kohta on 4000 eurot. Omapanuse nõuet ei ole. Taotlusvoorus on abikõlblikud kõik kulud, mis on seotud projekti eesmärgi saavutamisega ehk aitavad kaasa kas arenguhüppe tegevuskava või äriplaani loomisele.

Digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb esitada aadressile kysk@kysk.ee kas 4. veebruariks 2019 kell 15.00 või 3. juuniks 2019 kell 15.00.

Taotlusvormid 

 
Taotlusvooru infotunnid:

22.11 Pärnus (endine maavalitsuse maja, Akadeemia 2) kell 12.00 - 13.30.
27.11 Tallinnas (Meriton Hotel Tallinn, Toompuiestee 27) kell 13.00 - 14.30.
28.11 Jõhvis (Kersti Võlu Koolituskeskus, Kooli 7) kell 13.00 - 14.30.
30.11 Tartus (Wedur kohvik & Ruum, Vaksali 6) kell 13.00 - 14.30.
19.12 Narvas vene keeles (Europe Direct teabekeskus, Paul Kerese 3) kell 15.00-17.00. 

Infopäevade materjalid


Häid mõtteid võite leida ka varasemate arenguhüppajate protsessi ettevalmistustest:
 
 

2. Arenguhüpete ja äriplaanide elluviimise voorTäpsed tingimused paneme kokku 2019. aasta kevadel, taotlemise tähtajaga sügisel. Vooru põhimõtted saavad olema:
 • Taotlejaks avalikes huvides tegutsev vabaühendus
 • Toetame mõjusate ühingute selgeid arenguhüppeid nende poolt valitud võimekus(te) tõstmiseks / äriplaanide elluviimist ehk teenuste või toodete pakkumist oma sihtrühmale
 • Ei pea olema läbi käinud esimest ehk ettevalmistavat vooru KÜSKi toel
 • Toetussumma jääb ca 20 000-25 000 euro kanti. Toetust saab küsida kõigile kuludele, mis on vajalikud eesmärgi saavutamiseks, kaasa arvatud soetused ja investeeringud
 • Projektide kestvuseks ca 1,5 – 2 aastat
 • Terve perioodi vältel peab kaasatud olema arenguekspert, kes ühingut nõustab. Täpsemad ootused talle kirjeldame
 • Projekti jooksul loome toetusesaajatele temaatilisi kohtumise ja kogemuste jagamise võimalusi
 • Toetusesaaja peab arvestama kohustusega oma arenguid avalikult esitleda nii perioodi kestel kui lõpus teistele toetusesaajatele ja KÜSKi ekspertidele
 • Ka peab toetusesaaja arvestama, et hindame toetuse mõju paar aastat peale projektiperioodi lõppu


Lisainfo vooru kohta:
Mari-Liis Dolenko, tel 655 64 23, e-post: mariliis.dolenko@kysk.ee