Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Sihtasutusest

KÜSK asutati Vabariigi Valitsuse korralduse 20.12.07 nr 586 alusel. Regionaalminister allkirjastas KÜSK asutamisotsuse 21.01.2008.a. KÜSK kanti Äriregistrisse 18. veebruaril 2008.a. KÜSK nõukogu 1. koosolek toimus 3. märtsil 2008.a.

KÜSK missioon

Panustades vabaühenduste arengusse tugevdame kodanikuühiskonda.

KÜSK visioon

Eestis on elujõuline kodanikuühiskond ja KÜSK on 2020. aastal vabaühenduste arengu tõhus toetus-, arendus- ja tugikeskus.

KÜSK eesmärgid

KÜSK seab perioodiks 2014 – 2020 järgmised strateegilised eesmärgid:

Eesmärk 1: Vabaühendused on võimekad ja tegutsevad tõhusalt.

Eesmärk 2: Kodanikuühiskonna ja vabaühenduste areng on toetatud sihtgrupi vajadustest lähtuva soodsa tegevuskeskkonna kujundamisele kaasaaitamisega ning arendus- ja tugitegevustega.


KÜSK järgib oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid.

KÜSK on liitunud organisatsioonide mitmekesisuse kokkuleppega ja järgib selle põhimõtteid.